Služby | Vltawia s.r.o. | Rodinná psychologická poradna | Benešov

Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v sociálně nepříznivé situaci, v začlenění nebo znovuzačlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů a to natolik, aby sociální služby přestal potřebovat nebo, aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Základní formy odborné činnosti:

Základními formami odborné činnosti je základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství zahrnuje:

 • poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím poskytované služby, týkající se např. specifik poskytování sociálních služeb poradny
 • poskytování informací o navazujících sociálních službách podle potřeb klienta a o jiných formách pomoci, předávání kontaktů, informací o způsobech podávání žádostí na jiných úřadech, postupech při jednání na návazných institucích
 • informování o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • informování o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Toto základní poradenství je poskytováno klientům osobně, telefonicky či elektronicky.

Odborné sociální poradenství zahrnuje:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně poradenské činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • psychologické poradenství poskytované jedincům, párům, manželům, rodině v oblasti interpersonálních vztahů
 • psychodiagnostickou činnost
 • edukativní poradenství
 • poradenství individuální, párové, manželské, rodinné a skupinové
 • nácvik sociálních a komunikačních dovedností
 • řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob
 • poradenství a terapie pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
 • přednášková činnost pro odborníky, organizace či veřejnost
 • expertizní činnost

Podrobnější popis konzultace a intervence:

1. Vstupní pohovor: orientační diagnosticko poradenský rozhovor

 • forma: individuální, párová a rodinná
 • obsah: mapování problému, mapování současné životní situace klienta, mapování rodinné situace klienta, anamneza, první formulace zakázky
 • pověřená osoba: odborný pracovník
 • fáze vedení případu: vždy při prvním kontaktu klienta s centrem
 • výstup: zpracování a založení záznamového archu klienta, zápis

2. Krizová intervence: osobní, telefonická, písemná

 • forma: individuální, individuální telefonická, individuální písemná
 • obsah: reakce na klientovu situaci, nabídka kontaktu osobního, doporučení na jiné návazné a spolupracující organizace
 • pověřená osoba: odborný pracovník
 • fáze vedení případu: kdykoliv je třeba
 • výstup: doporučení dalšího postupu, podpora klientovi

3. Poradensko-terapeutická intervence:

 • forma: individuální, párová nebo rodinná
 • obsah: v rámci individuální, párové, rodinné terapie zajištění stabilizace aktuálního stavu klienta
 • pověřená osoba: odborný pracovník
 • fáze vedení případu: na počátku i v průběhu vedení

4. Psychologické poradenství:

 • forma: individuální, párové, rodinné
 • obsah: obecné a speciální odborné poradenské techniky a postupy, nácvik nových dovedností nebo chování
 • pověřená osoba: odborný pracovník
 • výstup: dohoda o spolupráci, formulace, reformulace individuálních doporučení (individuálního plánu)

5. Psychologická a psychosociální diagnostika:

 • forma: individuální, párová, rodinná
 • obsah: komplexní diagnostika sociálního fungování; standardizované psychodiagnostické postupy
 • pověřená osoba: odborný pracovník
 • výstup: diagnostika jako podklad pro další postupy při vedení případu

6. Nácvik konkrétních dovedností: (např. relaxačních technik)

 • forma: individuální ii skupinová
 • obsah: zklidnění klienta, zlepšení jeho stavu pro další poradensko terapeutickou práci, nácvik techniky, kterou pak bude mít napříště k disposici pro případ potřeby a bude ji moci provádět sám
 • pověřená osoba: odborný pracovník
 • výstup: zlepšení stavu klienta, efekt pro další práci s klientem

7. Jednání s institucemi:

 • forma: osobní nebo telefonické jednání se souhlasem klienta v jeho věci (OSPOD, školy,ošetřující lékaři, úřad práce, okresní soud, policie)
 • obsah: dle potřeby a domluvy s klientem
 • pověřená osoba: odoorný pracovník

Jaké problémy nejčastěji řešíme?

Poradna zajišťuje psychologickými prostředky (edukativní poradenství) pomoc při řešení problémů:

 • jedincům (problémy spojené se ztrátou životního partnera, osamělostí, citovou deprivací, porozvodovou situací, sociální nejistotou, nezaměstnaností, sexuální dysfunkcí či deviací, sexuálním zneužíváním, s problémy v mezilidských vztazích atd.)
 • partnerským dvojicím (obtíže v komunikaci, ve vzájemné adaptaci, problémy spojené se závislostí na alkoholu a jiných drogách, sexuální problémy, nevěra, infertilita, závislost na primární rodině, kolemrozvodová situace, agresivita atd.)
 • rodinám (narušení rodiny jako systému, vícegenerační konflikty, maladaptivní vzorce vzájemného chování členů rodiny, syndrom odchodu dospělých dětí z rodiny -"opouštění hnízda", "problémové" dítě a další).

S čím se na nás můžete obrátit?

Psychologické poradenství

pomoc při řešení problémů rodinného, partnerského soužití, při řešení osobních problémů, mezigeneračních problémů a problémů vyplývajících ze zneužívání drog a alkoholu

Krizová intervence

okamžitá pomoc klientům v akutní osobní krizi

Asistovaný styk rodičů s dětmi

Provázení rodin v náhradní rodinné péči

Jak dlouho řešení problému trvá?

Podle potřeby klienta se může jednat o jednorázovou konzultaci nebo déledobější práci v rámci opakovaných návštěv.

Jak budeme postupovat?

Společně s Vámi budeme hledat východiska ze složitých životních situací, objevovat možnosti a dovednosti, jak můžete obtížnou situaci zvládnout.