Dokumenty | Vltawia s.r.o. | Rodinná psychologická poradna | Benešov

Základní vnitřní pravidla odborného sociálního poradenství a sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

POSLÁNÍ

Posláním Rodinné psychologické poradny Benešov je poskytovat lidem základní sociální a odborné sociální poradenství se zaměřením na posílení, harmonizaci či stabilizaci partnerských, rodinných a jiných mezilidských vztahů a podporovat tak optimální zapojení člověka do rodinného a občanského života.

Při poskytování odborného sociálního poradenství formou manželského a rodinného poradenství a terapie odborní zaměstnanci postupují dle stanovených a v praxi naplňovaných vnitřních pravidel poskytovaných služeb:

Základní vnitřní pravidla poskytovaných služeb

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se stanoveným a zveřejněným posláním organizace a v souladu s konkrétními cíly, kterých má být poskytováním služeb dosaženo.

Služby jsou poskytovány pro předem stanovenou a zveřejněnou cílovou skupinu obyvatel.

Při poskytování služeb jsou dodržovány základní zásady respektující práva klientů i odborných pracovníků.

S každým zájemcem o službu je vedeno individuální jednání se zaměřením na podání základních informací o poskytované službě a na vyjasnění osobního cíle klienta a rozsahu poskytovaných služeb.

Pro každého klienta, pár či rodinu je zavedena dokumentace, v níž je zdokumentováno poskytování služby.

Každý klient má právo vystupovat i anonymně a na anonymní vedení dokumentace.

Klienti mají možnosti vznášet připomínky k poskytovaným službám, kterých je využito pro zvyšování jejich kvality.

Odborní pracovníci ve své činnosti spolupracují s návaznými organizacemi.

Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky, kteří splňují kvalifikační požadavky.

Služby jsou poskytovány na zveřejněných a dostupných pracovištích, o nichž je veřejnost informována (propagační materiály, webové stránky).

Služby jsou poskytovány v příjemném, bezpečném prostředí, klienti jsou informováni o možných havarijních událostech a postupech při jejich výskytu.

Zásady poskytovaných služeb

Bezpečí a důvěrnost– zachování lidské důstojnosti a dodržování práv uživatelů

V přístupu ke klientům všichni pracovníci respektují lidskou důstojnost všech klientů. Jsou dodržovány zásady nestrannosti a nezávislosti v přístupu ke klientovi i řešenému problému.

Klienti mají právo vystupovat v poradně anonymně.

Všichni pracovníci poradny důsledně dodržují zásadu mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se setkají při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu. Výjimky stanovuje platná legislativa.

Respekt a nestrannost

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytované všem klientům (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, světonázorové orientace, politické příslušnosti, sociálního statutu, sexuální orientace apod.

Podpora a pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Pracovníci poradny respektují osobnost klienta, jeho přání a požadavky, respektují jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou.

Bezplatnost, nízkoprahový přístup

Klienti nepotřebují k poskytnutí služby žádné doporučení, rodinná psychologická poradna je nízkoprahovým zařízením. Služby poradny jsou pro klienty bezplatné, s výjimkou asistovaných styků.

V souladu s nařízením MPSV byly asistované styky vyjmuty z neplacených služeb a jsou aktuálně placené klienty. V odůvodněných případech mají rodiče možnost požádat o příspěvek úřad práce.

Cena za 1 hodinu asistovaného styku je 500 Kč.

Dobrovolnost - respektování volby uživatelů

Poskytované služby vychází z individuálně určených potřeb osob. Je respektováno přání klienta věnovat se konkrétnímu problému. Při činnosti respektujeme svobodné rozhodnutí klienta ke spolupráci s poradnou. Respektujeme jeho výběr poradny a konkrétního odborníka. Uživatel má právo žádat změnu poradce, změnit svůj požadavek, spolupodílet se na obsahové náplni i časovém rozvrhu konzultací, ukončit poradenský proces, a to i bez udání důvodu.

Služby poradny jsou poskytovány vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky klienta (jednotlivce, páru, rodiny).

Poradenský proces není předem daný a neměnný. Je přizpůsobován situaci a potřebám klientů.

Odbornost

Odborné sociální poradenství je poskytováno na úrovni odpovídající odborným soudobým poznatkům.

Odborné sociální služby poskytují odborně kompetentní pracovníci.

Podpora samostatnosti, aktivního přístupu klienta a posilování sociálního začleňování

V rámci poradenského procesu je klient podporován k vlastní aktivitě a k samostatnosti při řešení své situace vedoucí k opětovnému sociálnímu začlenění. Poskytovatelé služby vytvářejí takové podmínky, aby se klient nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se postupně osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství.

Nezávislost

Rodinná psychologická poradna poskytuje klientům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích.

Stížnosti

Klient má právo podávat stížnosti na poskytovanou službu.

Ke stažení: Pravidla pro vyřizování stížností

CÍLE SLUŽBY

Naším cílem je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci tak, aby mohl využívat všech zdrojů ve společnosti dostupných k prospěchu své vlastní osoby i společnosti samotné. Konečným cílem služby je posílit klienta natolik, aby služby poradny přestal potřebovat a nebo je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Strategické cíle:

Dosažení stabilizace a harmonizace osobnosti klienta, umožňující mu přijímat sebe sama a plnit svoje sociální role, a to zejména v oblasti partnerství a manželství, rodičovství a rodiny.

V práci s párem dosažení alespoň relativní stabilizace a harmonizace vztahu, pokud je to v souladu se záměrem obou klientů.

V práci s rodinou dosažení stabilizace a harmonizace rodinných vztahů s ohledem na optimální fungovaní systému rodiny.